Test: Test ADR podstawowy - nr 3

1.

Gaśnice znajdujące się na pojeździe:

2.

Jakie są najczęstsze przyczyny wypadków drogowych z udziałem samochodów ciężarowych?

3.

Jakie zagrożenie stwarzają towary klasy 9?

4.

Zaświadczenie ADR o przeszkoleniu kierowcy:

5.

Zapis w dokumencie przewozowym „UN 1016 TLENEK WĘGLA SPRĘŻONY, 2.3 (2.1)” oznacza, że przewożony gaz jest:

6.

Odbiorca towaru niebezpiecznego odpowiada za:

7.

Całkowite wyłączenie spod działania przepisów ADR dotyczy:

8.

Towarem niebezpiecznym w transporcie drogowym jest:

9.

Przepisy IMDG Code regulują:

10.

Kierowca pojazdu używanego do przewozu towarów niebezpiecznych powinien przed przewozem:

11.

Co oznacza przewóz w sztukach przesyłki

12.

W firmie transportującej towary niebezpieczne powinno być:

13.

Palety z workami:

14.

Co należy rozumieć jako transport multimodalny (kombinowany)?

15.

Wyposażenie dodatkowe pojazdu umożliwia:

16.

Jakie czynności powinien wykonać kierowca w przypadku wycieku materiału z cysterny?

17.

Które z poniższych zagrożeń mogą być stwarzane przez towary klasy 9?

18.

Jakie najważniejsze informacje, które kierowca powinien przekazać władzom zgłaszając wypadek?

19.

Podczas udzielania pomocy przy krwotokach zewnętrznych należy:

20.

Przejeżdżając przez tunel:

21.

Kto odpowiada za przekazanie kierowcy pisemnej instrukcji przed rozpoczęciem przewozu materiałów niebezpiecznych?

22.

Towarami niebezpiecznymi dużego ryzyka są:

23.

Towary niebezpieczne dużego ryzyka to:

24.

Kto może dokonywać kontroli na drodze pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne?

25.

Za prawidłowe umocowanie ładunku na pojeździe odpowiada:

26.

Przewóz kontenera-cysterny o pojemności poniżej 3000 litrów, zawierającej materiał niebezpieczny

27.

Jakie są najczęstsze przyczyny wypadków drogowych z udziałem samochodów ciężarowych?

28.

Co to jest "kod ograniczeń przewozu przez tunele":

29.

Do klasy 5.2 według ADR należą:

30.

Jakie środki ostrożności powinien zachować kierowca podczas załadunku i przewozu materiałów klasy 4.3?

WYNIK:

Formularz kontaktowy