Test: Test ADR podstawowy - nr 2

1.

Kierowca pojazdu używanego do przewozu towarów niebezpiecznych powinien przed przewozem:

2.

Jeżeli jest wymagany nadzór podczas postoju, to należy pozostawić pojazd np. na:

3.

Dokument przewozowy:

4.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa kierowca powinien:

5.

W pisemnej instrukcji dla kierowcy powinny być zawarte informacje o:

6.

W pisemnej instrukcji dla kierowcy powinny być zawarte informacje:

7.

Kto odpowiada za określenie rodzaju towaru niebezpiecznego?

8.

Towar niebezpieczny według ADR to:

9.

Przepisy ADN regulują

10.

Przewóz cysterny odejmowalnej o pojemności powyżej 1000 litrów, zawierającej towar niebezpieczny, umocowanej do skrzyni ładunkowej

11.

Transport drogowy towarów niebezpiecznych:

12.

Wyposażenie dodatkowe pojazdu umożliwia:

13.

Każda oznakowana pomarańczowymi tablicami jednostka musi być wyposażona:

14.

Jakie czynności powinien wykonać kierowca w przypadku wycieku materiału z cysterny?

15.

Towarami niebezpiecznymi dużego ryzyka są:

16.

Jeżeli podczas transportu o charakterze dystrybucyjnym ilość przewożonego materiału niebezpiecznego. po kolejnym rozładunku. będzie mniejsza niż określona w ograniczeniach podanych w przepisie 1.1.3.6:

17.

Jakie czynności ratownicze powinien wykonać kierowca w przypadku wycieku materiału z cysterny?

18.

Towary niebezpieczne mogą być przewożone:

19.

Zapis w dokumencie przewozowym: "Przewóz zgodny z 1.1.4.2.1" oznacza, że:

20.

Kto odpowiada za oznakowanie opakowania dla towaru niebezpiecznego?

21.

Wzywając pomoc dzwoń:

22.

Zestaw wyposażenia dodatkowego wymienionego w pisemnych instrukcjach dla kierowcy umożliwia:

23.

Przewóz towarów niebezpiecznych luzem oznacza:

24.

Pisemna instrukcja dla kierowcy powinna:

25.

Przewóz 300 litrów ciekłego towaru niebezpiecznego 2 kategorii transportowej w  sztukach przesyłki wymaga

26.

Co należy do obowiązków kierowcy podczas załadunku?

27.

Za oznakowanie jednostki transportowej odpowiada:

28.

Dlaczego materiały klasy 4.3 nie powinny być gaszone wodą?

29.

Całkowite wyłączenie spod działania przepisów ADR, pod warunkiem zachowania określonych limitów ilościowych (tzw. LQ), dotyczy:

30.

Za oznakowanie sztuk przesyłki z materiałami niebezpiecznymi odpowiada:

WYNIK:

Formularz kontaktowy