Oferta

Współpracę z zainteresowanymi firmami zaczynamy od przygotowawczego audytu, który pozwoli na ocenę stanu istniejącego w firmie oraz ustalenie zakresu działań koniecznych do jego ulepszenia i dostosowania do wymogów ustawy. Działania te prowadzą do wdrożenia właściwych procedur i instrukcji oraz organizacji niezbędnych szkoleń dla pracowników.
Obowiązek wyznaczenia Doradcy DGSA w przedsiębiorstwie wynika z zapisów w ustawy z dnia 19.sierpnia 2011r. o transporcie towarów niebezpiecznych, rozdział 4 oraz punkt 1.8.3 Umowy Europejskiej ADR, która reguluje także obowiązki doradcy.


Proponowane przez naszą firmę usługi obejmują doradztwo w zakresie:

 •     przewozu towarów niebezpiecznych,
 •     wymagań przedsiębiorcy związanych z pakowaniem, załadunkiem, napełnianiem lub rozładunkiem towarów niebezpiecznych,
 •     klasyfikacji towarów niebezpiecznych,
 •     ogólnych przepisów pakowania, oznakowania i stosowania nalepek ostrzegawczych,
 •     sporządzania rocznych sprawozdań,
 •     sporządzania sprawozdań powypadkowych,
 •     oceny zgodności realizacji przewozu z wymaganiami ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych,
 •     organizację wewnętrznych szkoleń dla pracowników firmy.
 •     Sporządzanie rocznych sprawozdań
 •     Oferujemy Państwu pomoc w sporządzaniu rocznych sprawozdań z działalności przedsiębiorstwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.
 •     Wymogi prawne: przepis 1.8.3.3 Umowa ADR oraz  Ustawy o przewozie  towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r.
 •     Sporządzanie sprawozdań powypadkowych
 •     Oferujemy Państwu pomoc w sporządzaniu sprawozdań powypadkowych wymaganych dla zdarzeń w przypadku, których w związku z przewozem towarów niebezpiecznych doznały obrażeń
 •     osoby, wystąpiła szkoda majątkowa lub nastąpiło skażenie środowiska. Wymogi prawne: przepis 1.8.3.6 Umowa ADR oraz  Ustawy o przewozie  towarów niebezpiecznych z dnia19 sierpnia 2011 r.
 •     Wewnętrzne szkolenia pracowników
 •     Oferujemy Państwu realizację szkoleń o charakterze ogólnym, stanowiskowym oraz z zakresu bezpieczeństwa dla Państwa pracowników związanych z przewozem, załadunkiem lub rozładunkiem towarów niebezpiecznych stosownie do ich odpowiedzialności i obowiązków.
 •     Wymogi prawne: przepis 1.3 (w tym szkolenia wymagane pod 1.10); 1.8.3.3 Umowy ADR
 •     Składanie odwołań od kar nałożonych przez ITD.
 •     Oferujemy Państwu pomoc doradczą przy składaniu odwołań od kar nałożonych przez ITD związanych z transportem drogowym towarów niebezpiecznych.
 •     Sporządzanie planu ochrony
 •     Oferujemy Państwo pomoc w sporządzaniu oraz wdrażaniu planu ochrony dla przewoźników, nadawców oraz innych uczestników przewozu, biorących udział w przewozie towarów niebezpiecznych dużego ryzyka.
 •     Wymogi prawne: przepis 1.10.3.2 Umowa ADR
Szkolenia ADR dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne
Kurs ADR podstawowy i specjalistyczny:

 •     w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas
 •     w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach
 •     w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1
 •     w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7

Każdy kurs ADR kończony jest egzaminem państwowym, który składa się 30 pytań testowych jednokrotnego wyboru. Aby zdać egzamin należy udzielić przynajmniej 20 prawidłowych odpowiedzi.
Uprawnienia ADR wydawane są przez Urzędy Marszałkowskie.


Ramowy harmonogram szkolenia ADR w zakresie podstawowym obejmuje:

 •    Ogólne wymagania dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych.
 •     Główne rodzaje zagrożeń
 •     Informacje na temat ochrony środowiska naturalnego i kontroli przewozu odpadów
 •     Działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa dla różnych zagrożeń
 •     Ochronę towarów niebezpiecznych przed działaniem osób trzecich
 •     Obowiązki kierowcy związane z przewozem towarów niebezpiecznych
 •     Czynności kierowcy po zaistnieniu wypadku
 •     Postępowanie kierowcy w czasie przejazdu przez tunele
 •     Środki ostrożności podczas załadunku i rozładunku
 •     Zakazy ładowania razem
 •     Oznakowanie opakowań - sztuki przesyłki
 •     Informacje na temat odpowiedzialności cywilnej
 •     Oznakowania oraz umieszczanie nalepek ostrzegawczych i tablic barwy pomarańczowej
 •     Informacje na temat realizacji transportu kombinowanego


Kurs obejmuje 25 godzin lekcyjnych.


Ramowy harmonogram szkolenia ADR w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach obejmuje:

 •     Zachowanie się pojazdów na drodze, z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku
 •     Szczególne wymagania dotyczące pojazdów
 •     Ogólne wiadomości na temat systemów napełniania i opróżniania cystern
 •     Przepisy szczególne dotyczące używania pojazdów
 •     Świadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych
 •     Zasady umieszczania nalepek ostrzegawczych na cysternach
 •     Zasady znakowania cystern tablicami pomarańczowymi

Kurs obejmuje 17 godzin lekcyjnych.


Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych klasy 1 obejmuje:

 •     Zagrożenia stwarzane przez materiały i przedmioty wybuchowe, w tym pirotechniczne
 •     Zakazy pakowania i ładowania razem materiałów i przedmiotów klasy 1


Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych klasy 7 obejmuje:

 •     Zagrożenia związane z promieniowaniem jonizującym
 •     Wymagania szczególne dotyczące pakowania, manipulowania, ładowania razem i układania materiałów promieniotwórczych
 •     Środki bezpieczeństwa, które powinny być podjęte w razie wypadku z materiałem  promieniotwórczym


Czas trwania kursu specjalistycznego:
8 godzin lekcyjnych (kurs dokształcający początkowy),
5 godzin lekcyjnych  (kurs dokształcający doskonalący).

Kurs specjalistyczny kończy się egzaminem państwowym, który składa się z 15 pytań testowych jednokrotnego wyboru. Do zaliczenia egzaminu wymagane jest przynajmniej  10 prawidłowych odpowiedzi.

Szkolenia stanowiskowe na podstawie działu 1.3 i 8.2.3 Umowy ADR
Oferujemy Państwu szkolenia stanowiskowe w zakresie zagadnień transportu materiałów niebezpiecznych dla Państwa firmy.
Szczegółowy zakres konkretnego szkolenia ADR dostosowujemy do odbiorcy, biorąc pod uwagę jego potrzeby, umiejętności, zaawansowanie w danej dziedzinie i sposób wykorzystywania zdobytej wiedzy. Każde szkolenie jest zróżnicowane w zależności od słuchaczy - inne dla specjalistów (pracowników dokonujących załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych, pracowników firm spedycyjnych lub wysyłkowych oraz kierowców innych niż posiadających zaświadczenie ADR), inne dla kadry zarządzającej.
Programy szkoleń stanowiskowych są opracowywane przy udziale przedstawicieli strony zamawiającej i elastycznie dostosowywane do wymagań i indywidualnych warunków funkcjonowania firmy.


Szkolenia okresowe dla kierowców zawodowych
Szkolenie okresowe to 35 godzin zajęć teoretycznych podzielonych na:
a) 21 godzin zajęć obowiązkowych dla wszystkich kategorii,
b) 14 godzin zajęć dodatkowych dla poszczególnych kategorii prawa jazdy.


Szkolenie okresowe - obowiązkowy program :
1.    Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa;
2.    Stosowanie przepisów ;
3.    Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska.
Szkolenie okresowe - obowiązkowe są dwa dowolne moduły z wymienionych poniżej :

 •     Bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
 •     Czynnik ludzki w przewozie drogowym;
 •     Wizerunek firmy, obsługa klientów;
 •     Pierwsza pomoc;
 •     Ergonomia dla kierowców;
 •     Bezpieczna jazda samochodem ciężarowym lub autobusem;
 •     Krajowy przewóz drogowy;
 •     Międzynarodowy przewóz drogowy
 •     Mocowanie ładunków;
 •     Przewóz drogowy zwierząt;
 •     Przewóz drogowy realizowany przez firmy przeprowadzkowe;
 •     Przewóz drogowy realizowany pojazdami wyposażonymi w żurawie samochodowe;
 •     Przewóz drogowy artykułów szybko psujących się;
 •     Przewóz drogowy substancji płynnych pojazdem z cysterną;
 •     Przewóz drogowy drewna;
 •     przewóz drogowy towarów budowlanych - w tym zasady zachowania się na placu budowy;
 •     Przewóz drogowy odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych;
 •     Ograniczenia w przewozie drogowym towarów;
 •     Nie normatywne przewozy drogowe.

Szkolenie okresowe jest realizowane z uwzględnieniem kategorii prawa jazdy kierowcy, np. dla kierowcy z kat. C lub D poruszane są tematy związane z wykonywaną przez niego pracą - tematyka i zakres kursu jest zbliżony do dawnego kursu na przewóz rzeczy i osób. Zdobycie Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej jest zwieńczeniem szkolenia okresowego lub kwalifikacji wstępnej i jest niezbędnym uprawnieniem do przewozu rzeczy lub osób.
Kwalifikacja wstępna
Dla kogo kierowana jest kwalifikacja wstępna?                 
Obowiązek uczestnictwa w kursach kwalifikacji wstępnej i kwalifikacji wstępnej przyspieszonej oraz kwalifikacji wstępnej uzupełniającej dotyczy wszystkich kierowców, którzy po raz pierwszy otrzymali prawo jazdy kat. D (autobus) po 10 września 2008 r. bądź kat. C (samochód ciężarowy) po 10 września 2009 r. i chcą wykonywać zawód kierowcy w transporcie - przewozić osoby bądź towary.
W zależności od wieku kierowcy i wcześniej odbytych szkoleń osobę zainteresowaną kieruję się na odpowiedni rodzaj szkolenia celem przygotowania do egzaminu państwowego po którego zaliczeniu otrzymuje się stosowne zaświadczenie i wpis do prawa jazdy.
Jakie rodzaje kwalifikacji wstępnej


Wyróżniamy 4 rodzaje kursów:
a) kurs kwalifikacji wstępnej

 •     dotyczy kierowcy, który uzyskał prawo jazdy kat. C - po dniu 10 września 2009 r i ma 18-21 lat
 •     dotyczy kierowcy, który uzyskał prawo jazdy kat. D - po dniu 10 września 2008 r i ma 21-23 lat

b) kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej

 •     dotyczy kierowcy, który uzyskał prawo jazdy kat. C1 - po dniu 10 września 2009 r
 •     dotyczy kierowcy, który uzyskał prawo jazdy kat. C - po dniu 10 września 2009 r i ma skończone 21 lat
 •     dotyczy kierowcy, który uzyskał prawo jazdy kat. D1 - po dniu 10 września 2008 r
 •     dotyczy kierowcy, który uzyskał prawo jazdy kat. D - po dniu 10 września 2008 r i ma skończone 23 lata

c) kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej

 •     dotyczy kierowcy, który uzyskał prawo jazdy kat. D lub D1 po dniu 10 września 2008r. i ukończył wcześniej kwalifikację wstępną w zakresie bloku programowego dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E
 •     dotyczy kierowcy, który uzyskał prawo jazdy kat. C lub C1 po dniu 10 września 2009r. i ukończył wcześniej kwalifikację wstępną w zakresie bloku programowego dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E

d) kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej

 •     dotyczy kierowców, którzy spełniają warunki wymienione w podpunktach a) i c)

Wymiar godzin dla poszczególnych rodzajów szkoleń:

 • Kwalifikacja wstępna                280h
 • Kwalifikacja wstępna przyspieszona        140h
 • Kwalifikacja wstępna uzupełniająca              70h
 • Kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniająca      35h